Palme skulle avslöja vapenhandeln LEOPOLD REPORT

Tio frågor till de högst ansvariga
för utredningen av Palmemordet

Här publicerar vi det brev som 010125 avsändes till Rikspolisstyrelsens högste chef Sten Heckscher och övriga ansvariga för utredningen av mordet på Olof Palme.
Det är 10 frågor om den mordutredning som nu pågått i 15 år.
Här under svarar rikskrims chef Lars Nylén.
Olof Palme tilldrog sig alltid världspressens stora intresse. Här besvarar han frågor vid ett NATO-möte i Köpenhamn
Foto: Olle Karud.

 

 

 

 

 

Till Rikspolisstyrelsens chef
Sten Heckscher
och ansvariga för Palmutredningen

Den 28 februari 2001 har det gått 15 år sedan statsminister Olof Palme mördades.
Med anledning av detta har jag tio frågor som jag önskar få besvarade för publicering på registrerade nättidningen Leopold Report med f n ca 3 000 besökare per dygn. Undertecknad frågeställare, med 13 år på Aftonbladet och 20 på Expressen - jag var en av de journalister som hördes av Marjasinkommissionen - är chefredaktör och ansvarig utgivare. Nättidningen är uppbyggd på material om Palmemordet men har sedan utvecklats till att omfatta en rad andra ämnen. Tag gärna del av Palmematerialet på
www.leopoldreport.com
Jag samarbetar med ett flertal journalister i USA som bidragit med information som fört oss fram till slutsatsen att en internationell konspiration låg bakom mordet och att den hade sina rötter i USA:s och Bofors vapenaffärer och Olof Palmes roll som fredsmäklare i kriget Iran- Irak.
Vi har besökare från ett 40-tal länder varje månad, de flesta troligen skandinaver i förskingringen. En just nu återkommande fråga när man tagit del av vårt material är: Vad gör den svenska polisen?
Så det får blir den första frågan av de tio:

1) Vad gör Palmeutredningen i dag och finns det något spår som har förtur före andra?
2) Hur många arbetar i dag uteslutande med mordutredningen?
3) Finns det några planer på att skära ner den eller helt enkelt upplösa den s k Palmegruppen?
4) Hur stor är tipsfrekvensen - och vilken inriktning har de tips som kommer in?
5) När det gäller frågan om en konspiration låg bakom mordet på Olof Palme kan de s k Palmekulorna ha avgörande betydelse. Om de placerats ut styrker det konspirationsteorin. Alltså: Kan man i dag med absolut säkerhet fastställa om dessa kulor är äkta eller falska?
6) Granskningskommissionen anser i sitt betänkande 1999 att vissa motivbilder inte är tillräckligt bearbetade. Det gäller bl a Bofors vapenaffärer och OP:s roll i Iran - Irak-kriget. Har detta föranlett någon form av åtgärd och i så fall vilken/vilka?
7) Har andra konkreta åtgärder vidtagits med anledning av Granskningskommissionens betänkande?
8) Eftersom de s k internationella spåren i huvudsak faller under säkerhetspolisens revir blir frågan: Finns det någon speciell grupp eller enskild polisman inom Säk som uteslutande arbetar med mordutredningen?
9) Har man på diplomatisk väg och från högsta polisledningen, Palmegruppen och säkerhetspolisen på något sätt försökt få tillgång till material knutet till Olof Palme och eventuellt mordet som förvaras i GRU:s och KGB:s arkiv? Om inte: har man för avsikt att utnyttja dessa källor när det gäller de internationella spåren?
10) Granskningskommissionen skriver i sitt betänkande efter den friande domen mot Christer Pettersson 1989 att spaningsledningen och åklagarna borde ha bytts ut för att utredningen skulle kunna laddas om. Har denna fråga diskuterats på högsta nivå och är den aktuell?

Jag emotser tacksamt svar per mail. Om det anses lämpligare är jag beredd att ta emot svaren muntligen per telefon. Meddela i så fall detta per mail.
Vänligen
Anders Leopold
ansvarig utgivare

Palmeutredarnas svar

15 år efter mordet - en konspiration med rötterna i illegala vapenaffärer, droghandel och hänsynslöst maktbegär.

Åter till sammandraget


010301
"Inget spår är hetare
än några andra"

Agneta Blidberg är ny Palmeåklagare sedan november förra året. Hon efterträdde Jan Danielsson som flyttades upp och blev Säpo-chef.
Agneta Blidberg intervjuades i Efter Tre i P4 av Camilla Qvartoft.
Detta är en utskrift av intervjun.
-Ni av tio svenskar tror att du har ett hopplöst uppdrag, att du inte kommer att lösa mordet på Olof Palme. Vad säger du om det?
-Det är inte jag som löser mordet, nej…
-Du och tillsammans med hela…
-Ja, spaningsledningen…utredningen… förhoppningsvis kommer vi fram till ett resultat där man får ett svar.
-…jo, jag har läst i tidningarna i dag att det är många som inte tror det. Och det är väl inte konstigt, det har pågått så länge och det har varit dramatik kring utredningen o s v… men jag tror man får ett svar och om det svaret ges i en domstol genom en dom det vet jag inte men på något sätt tror jag att man får ett svar.

-Får veta vem som är mördaren.
-Ja.
-Brottet preskriberas om tio år, kommer man hinna döma någon?
-Det är tio år…
-Ni har tio år på er, ja, men tror du att någon kommer att bli dömd för mordet på Olof Palme?
- Ja, det beror ju på om man får någon uppgift som gör att man kan komma framåt. Mer framåt än vad man har gjort i dag.
-Ja, hur stor är chansen att ni ska få nya tips som kan lösa mordet?
- Ja, chansen att vi får tips den är stor på det viset. Det kommer ju fortfarande in tips varje vecka men många av dom är inte seriösa, en del av dom är ju rena spekulationer, andra kan innehålla uppgifter som vi måste kontrollera.
-Och det gör ni även idag?
-Javisst, det finns en sån gedigen kunskap bland polismän så att dom har ett system så att dom kan kontrollera om uppgifterna har förekommit tidigare.
-Men vad är det som krävs för att mordet ska kunna lösas?
-Ja, i dag tror jag att vi måste ha ett vapen.
- Och hur troligt är det att ni kommer att hitta ett vapen.
-Ja…
-Ja, det har man ju jobbat på länge, man har dykt och man har letat…
-Ja… men man har uppenbarligen inte letat överallt.
-Vilket är det hetaste spåret just nu?
-Ja, jag kan inte säga att vi har det hetaste spåret som är mer hett än något annat. Vi har olika uppslag och olika uppgifter som vi kontinuerligt och enträget försöker få svar på. Och som jag sa, vi inriktar oss på att hitta vapnet.
-Ni ska åka och förhöra PKK-ledaren Öcalan i Turkiet?
-Det är vår förhoppning att vi ska. Jag vill poängtera här att det har utgått i massmedia att vi verkligen har fått ja på det. Vi har inte fått ett officiellt ja men vi har kontakter som är positiva och vi tror att vi kan komma så småningom. Vi vet inte när.
-Vad hoppas ni att han kan ge er?
-Information. Information om dom uppgifter som finns i utredningen som vi måste kontrollera.
-Nämligen, vad är det som är intressant där?
-Det kan jag inte gå in på i detalj.
-När det gäller Christer Pettersson, har du kvar några misstankar mot honom.
-Det är så här att när det gäller den här personen, det finns en lagakraftvunnen dom, det finns ett avslag på en resningsansökan beträffande honom. Om vi ska ägna några utredningsåtgärder mot den här personen måste det vara synnerligen speciella omständigheter som man gör det.
- Vad tror du att du själv kan tillföra som dina företrädare saknar?
-Ja, jag tror inte att jag är på något vis särpräglad från mina företrädare och att jag är bättre skickad att göra det här, på intet sätt, det är ju oerhört kvalificerade åklagare som har varit med, och även poliser. Däremot är det så att dom av en eller olika orsaker har tvingats lämna uppdraget så det är en kontinuitet som jag har tänkt upprätthålla.
-Kommer du att jobba de närmaste tio åren.
-Om jag kommer att jobba?
-Med detta?
-Ja, parallellt kommer jag att göra det. Om det tar tio år så får det väl göra det.


Inte heller i den här utfrågningen får vi några värdefulla svar. När det börjar spetsa till sig beträffande vad som kan vara intressant med att fråga ut Öcalan då kan inga detaljer lämnas ut.
När det gäller Christer Pettersson får vi väl uppfatta det som så att ingen utredning beträffande honom pågår. Men... Agneta Blidberg är biträdande överåklagare hos riksåklagare Klas Bergenstrand. Det var han som satte sin juridiska trovärdighet på spel genom att mot alla odds begära resning mot Pettersson i högsta domstolen - och misslyckades.
Nej, jag insinuerar ingenting, om nu någon skulle upfatta det som så.
Jag kan inte låta bli att åter upprepa att våra medier numera behandlar Palmemordet slentrianmässigt och ofta okunnigt. Hur kan en programledare vara så dåligt förberedd att den viktiga ingångsfrågan blir ett direkt magplask. Starten på intervjun blir så förvirrad att den inte återhämtar sig.
Anders Leopold

Åter till sammandraget

27 år efter mordet - en konspiration med rötterna i illegala vapenaffärer, droghandel och hänsynslöst maktbegär.

Till sidans början

010227
Rikskrims chef Lars Nylén
svarar på våra 10 frågor:
"Kulorna har använts
i samband med mordet"

...
och får en följdfråga:
Vad menar du egentligen med ANVÄNTS i samband med mordet?
Lars Nylén:"Jag menar det jag skriver, inget annat - användes vid mordet."
Tillägg till kommentar.

1) Vad gör Palmeutredningen i dag och finns det något spår som har förtur före andra?
1) Fokus gäller vapen och ammunition.

2) Hur många arbetar i dag uteslutande med mordutredningen?
2) 12 personer. Huvudarbetsuppgiften varvas med andra arbetsuppgifter.

3) Finns det några planer på att skära ner den eller helt enkelt upplösa den s k Palmegruppen?
3) För närvarande inte aktuellt.

4) Hur stor är tipsfrekvensen - och vilken inriktning har de tips som kommer in?
4) Cirka 10 per vecka. Varierar dock över tiden samt varierar på olika teman.

5) När det gäller frågan om en konspiration låg bakom mordet på Olof Palme kan de s k Palmekulorna ha avgörande betydelse. Om de placerats ut styrker det konspirationsteorin. Alltså: Kan man i dag med absolut säkerhet fastställa om dessa kulor är äkta eller falska?
5) De kulor som upphittats vid mordplatsen har använts i samband med mordet. Detta har konstaterats av SKL vid isotopundersökning.

6) Granskningskommissionen anser i sitt betänkande 1999 att vissa motivbilder inte är tillräckligt bearbetade. Det gäller bl a Bofors vapenaffärer och OP:s roll i Iran - Irak-kriget. Har detta föranlett någon form av åtgärd och i så fall vilken/vilka?
6) Polis och åklagare har efter utvärdering tagit beslut om lämpliga förundersökningsårgärder med anledning av granskningskommissionens synpukter.

7) Har andra konkreta åtgärder vidtagits med anledning av Granskningskommissionens betänkande?
7) Se svar på fråga 6.

8) Eftersom de s k internationella spåren i huvudsak faller under säkerhetspolisens revir blir frågan: Finns det någon speciell grupp eller enskild polisman inom Säk som uteslutande arbetar med mordutredningen?
8) Ansvaret på utredníngen ligger på RKP. Det ankommer inte på oss att kommentera SÄPO:s uppgifter.

9) Har man på diplomatisk väg och från högsta polisledningen, Palmegruppen och säkerhetspolisen på något sätt försökt få tillgång till material knutet till Olof Palme och eventuellt mordet som förvaras i GRU:s och KGB:s arkiv? Om inte: har man för avsikt att utnyttja dessa källor när det gäller de internationella spåren?
9) En sådan fråga berör vårt förhållande med främmande makt och besvaras ej av sekretesskäl.

10) Granskningskommissionen skriver i sitt betänkande efter den friande domen mot Christer Pettersson 1989 att spaningsledningen och åklagarna borde ha bytts ut för att utredningen skulle kunna laddas om. Har denna fråga diskuterats på högsta nivå och är den aktuell?
10) Förändringar har ägt rum i flera omgångar sedan 1989.

Lars Nylén
RikskriminalchefUnder de 15 år jag följt mordet på Olof Palme som aktiv journalist har jag lärt mig att det nästan är meningslöst att gå till Palmeutredarna eller åklagarna med några frågor. Och på sätt och vis är det fullt förståeligt i en sådan här speciell mordutredning att man hänvisar till sekretess, pågående utredning, hemligstämpling etc.
Men man glömmer ofta bort att vi journalister faktiskt går allmänhetens ärende, en allmänhet som har rätt att bli informerad när det gäller ett statsministermord som inte tycks kunna lösas och som påverkat hela vårt samhälle. Bristen på information leder ju också till att vi ofta hamnar i ett grovt spekulerande. Vill man inte lösa mordet? Finns det personer inblandade i utredningen som helt enkelt leder den på villospår? Eller som vissa journalister påstår på fullt allvar: är polis och åklagare medskyldiga?
Jag hade inte väntat mig några större avslöjanden av rikskriminalens chef Lars Nylén. Jag är tacksam för att han överhuvud taget svarat på frågorna.
På en punkt kommer han dock med en markering som är mycket oroande för den utredning han säger ska fortsätta. På frågan om kulornas äkthet fastslår han tveklöst att de använts vid mordet, vilket SKL konstaterat vid sin isotopundersökning.
Och detta är allvarligt. Om högste chefen för utredningen slår fast att dessa kulor använts vid mordet och menar att det är de som avlossats ur mordvapnet, gör han en felaktig tolkning av sitt eget material. Det hade varit befriande om Lars Nylén åtminstone sagt att det är TROLIGT att detta är de rätta kulorna. Men den distinktionen lägger han inte in i sitt svar.
Eller - och det är i så fall spännande - menar Lars Nylén att kulorna ANVÄNTS men inte nödvändigtvis behöver vara mordkulorna. Använts i betydelsen att de kastats ut på mordplatsen - och kommer från samma tillverkningssats som de riktiga mordkulorna. För så skulle naturligtvis en förslagen attentatsman göra för att ytterligare förvilla utredningen. Han räknar med att kulorna som avlossas ur vapnet mer eller mindre pulvriseras eller fastnar i någon rappning eller långt från mordplatsen sopas bort av gatukontoret. Och de falska kulorna kan visserligen leda till fem sex olika vapentyper men aldrig någonsin passa till mordvapnet.
Det är riktigt att isotopundersökningen visat att blyrester på makarna Palmes kläder har samma isotopsammansättning som de upphittade kulorna. Av detta drar man slutsatsen att "de avskjutna kulorna kommer från samma tillverkningssats som de upphittade" (citat ur Granskningskommissionens betänkande 1999).
Men det är inget som visar att det är mordkulorna. Tvärt om. Kulorna har tillverkats av Winchester-Western i USA. Enligt leverantören har den tillverkningssats som kulorna härrör från levererats till den svenska generalagenten 1979-1980 i ett uppskattat antal av 6 000. Det är alltså i stort sett all den ammunition som använts till dessa vapen, troligen S&W, under den här tiden. Men varför kan inte Palmeutredarna åtminstone TÄNKA sig att vapen och ammunition kommit utifrån? Och hur många 100.000-tals kulor ingick inte då i den här tillverkningssatsen från Winchester-Westerns?
FBI:s experter konstaterade efter sin ballistiska analys att det är svårt att fastställa om kulorna avlossats ur samma pipa, liksom om de överhuvud taget är de rätta kulorna. De är inte ensamma om den ståndpunkten.
Det hade funnits en möjlighet att fastställa att kulorna var äkta om man funnit fragment från mänsklig vävnad och kläder som härrörde från makarna Palme. Men det gjorde man inte! Det har talats om att kulorna tvättats innan de undersökts, men också om att det aldrig funnits någon sådan vävnad på dem eftersom de placerats ut på mordplatsen.
(Mordkulan - t h på bilden - hittades av en privatperson omkring fyra meter från mordplatsen dygnet EFTER polisens dammsugning, fullt synlig på snömodden - med nästan oskadd spets! Den flera hundra grader varma projektilen borde direkt den landat ha gjort sig osynlig genom att smälta sig ner till asfalten - vilket skytten och ammunitionsladdaren Torsten Callert påpekar för oss. Därtill borde den vara totaldemolerad.)
Kulorna är oerhört viktiga även om de är värdelösa i själva mordutredningen. Är de oäkta tjänar de nämligen som ett bevis på en konspiration.
De är i stort sett den enda tekniska bevisning som finns i Palmeutredningen. De kan aldrig kopplas till ett särskilt mordvapen bara för att de tillhör en speciell tillverkningssats som kanske gått ut i 100.000-tal över USA och hela världen. De kan inte ens bidra till att peka ut rätt vapen då denna ammunition för revolvrar av kaliber .357 kan användas i vapen av fem - sex olika fabrikat. Och man har inte hittat alla Smith & Wesson i Sverige ännu.
Därför känns det inte hoppfullt att utredningen fortfarande fokuseras på vapen och ammunition och att högste chefen Lars Nylén utan reservation fastslår att "de kulor som hittats vid mordplatsen har använts i samband med mordet"... såvida inte?
010308
Det jag skrivit här ovan skrevs före svaret på följdfrågan: Vad menar du egentligen med ANVÄNTS i samband med mordet?
Svaret på denna fråga från rikskriminalens chef får mig att revidera den pessimism jag ger uttryck för här ovan. Lars Nylén kunde definitivt ha slagit fast att han menade att dessa kulor avlossats med mordvapnet. Men det gör han inte. Formuleringen är finurlig och öppnar för möjligheten att de "användes i samband med mordet" men inte nödvändigtvis är mordkulorna. Som jag beskrivit ovan.
Det hedrar honom att han håller dörren öppen för den möjligheten. Och då måste jag tolka hans andra svar så här:
Palmeutredningen utesluter inte möjligheten att kulorna placerats ut och därmed är falska. Med den inställningen är man också öppen för att en konspiration kan ligga bakom mordet.
Det är något Palmeutredningen sedan förre spaningsledaren Hans Ölvebros tid öppet förnekat - under den ensidiga jakten på "en ensam galning", representerad av Christer Pettersson.
Anders Leopold

27 år efter mordet - en konspiration med rötterna i illegala vapenaffärer, droghandel och hänsynslöst maktbegär.

Till sidans början

Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT besök från ca 50 länder varje månad

27 år efter mordet på
OLOF PALME
En konspiration med rötterna i
illegala vapenaffärer, droghandel
och hänsynslöst maktbegär

Jag har under dessa år fortsatt att gräva i det jag kallar "de internationella spåren" efter mordet på Sveriges statsminister och FN:s fredsmäklare Olof Palme den 28 februari 1986.
Attentatet var ett oerhört dråpslag mot vår svenska föreställning om vad demokrati och frihet står för. Här "eliminerar" vi inte en politisk meningsmotståndare genom att mörda honom!
Sådant händer i andra delar av världen - inte i Sverige!
Men det gjorde det. Och vi blev i ekot av ett fegt skott i ryggen på vår politiska ledare delaktiga i den värld där åsikter och tankar till synes kan ha sin frihet men där våldet oftast fäller avgörandet. Historien visar att bakom detta våld står människor med ett hänsynslöst maktbegär. Det är några av dem som vi utan att tveka lyfter fram för att försöka ge en förklaring till mordet på Olof Palme.
Leopold Report har skapat nya kontakter både inom och utanför vårt lands gränser. Det har fört oss vidare mot det som förhoppningsvis till slut kan leda fram till förklaringen VARFÖR Olof Palme mördades. Svaret på den frågan kan kanske innehålla bevis för att det inte var en KONSPIRATION eller en ENSAM GALNING, utan både och. Men kan det leda till att en gärningsman grips och döms för brottet? Och vad har det för värde?
Läs min ståndpunkt 27 år efter mordet
En del av våra uppgiftslämnare och frivilliga medarbetare vill av säkerhetsskäl vara anonyma. Det är fullt begripligt då vi gemensamt trampat in i en världspolitikens dynghög. Det stinker och många som försökt kämpa sig ur den har gått sitt öde till mötes just där.
Men några kan och vill vi nämna då de opererar helt öppet med starkt civilkurage för att återupprätta en amerikansk demokrati som de vågar tro på.- och kanske genom detta en bättre värld för oss alla att leva i. Till samtliga framför vi ett varmt tack och vi hoppas att samarbetet fortsätter.
Barbara Honegger, journalist i Vita huset under Reagan- administrationen, som i den sensationella boken October Suprise avslöjade det smutsiga spelet bakom valet av Ronald Reagan till president och George Bush till vicepresident 1980.
Webster Tarpley, välkänd amerikansk ekonomi-journalist, korrespondent i Europa i tio år, författare till Who Killed Aldo Moro
och medförfattare till den i USA mycket uppmärksammade biografin "George Bush: The Unauthorized Biography".
Robert Lorei, programledare och nyhetschef på Radio WMNF, Tampa Florida.
Peter Ford, f d programledare på Radio KIEV i Los Angeles.
Mike Ruppert, f d narkotikapolis i Los Angeles, fick sparken och utsattes för två mordförsök sedan han avslöjat CIA:s inblandning i omfattande narkotikahandel kopplad till Iran och Nicaragua.
David Sommer, nyhetschef och reporter på Tampa Tribune, Florida.
Sam Colt, reporter på LFCity Times.
David Guyatt, brittisk journalist och CIA-agenten Gene "Chip" Tatums levnadstecknare.
Rayelan Russbacher, "Ru Mills", utgivare av den i USA mycket omdiskuterade men LÄSTA Internet-tidningen Rumor Mills News.
"John Anderson", pseudonym för en välinformerad svensk-amerikansk frilansjournalist bosatt i USA sedan 70-talet.
Alla har de med sin information och sina kunskaper bidragit till att vi i dag utan att tveka vågar påstå att Reagan- administrationen låg bakom mordet på Olof Palme. Det var en förfrågan - kanske t o m ett krav - om att få tillgång till Sveriges legala användarcertifikat för vapenhandel / främst till Syd-Korea och Nigeria - den s k Bofors-routen/ för sin egen illegala vapenhandel med Iran, Olof Palmes bestämda nej och hans beslut att avslöja denna globala skandal inför sina uppdragsgivare, Förenta Nationerna, som utlöste planeringen och genomförandet av attentatet i Stockholm.
Varje gång vi på Leopold Report publicerar artiklar med ovanstående personer omnämnda har vi i vår besökarstatistik (Vegasys) sett uppkopplingar och inhämtande av texter från datorer hos USA staten och USA mil.
Om den amerikanska staten och militären finner artiklarna på Leopold Report så intressanta att de tar hem texterna - även de svenska - ser vi det som ett mycket positivt tecken.
Granskningskommissionens kritik mot utredningen av "Bofors-affärerna" och "Palmes medlaruppdrag" är hård. Okunskap, inkompetens när det gäller internationell säkerhetspolitik och terrorism, och sannolikt stor ovilja är orsaken. Andra får göra tolkningen om oviljan var avsiktlig.
Vi får ofta frågan: Men vad gör den svenska polisen, de svenska mordspanarna, åklagarna? Något av detta ger vi er nu svar på här.
Vi har ställt tio frågor till de ansvariga för Palmeutredningen.
Här svarar rikskriminalens chef Lars Nylén.
Här börjar 15-årskrönikan